MACHINE YOUR FUTURE

Etický kodex

Etický kodex společnosti KOVOSVIT MAS

 

 1. Tento etický kodex Společnosti (dále jen „Etický kodex“) se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i členy představenstva. Ně­která jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo Společnost (např. dodavatelé a dealeři) v ČR i jiných zemích, kde Společnost působí.
 2. Společnost trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování poža­davků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
 3. Obecnou odpovědnost za dodržení Etického kodexu nese představenstvo, manažersky protikorupční program zakotvený Etickým kodexem realizuje personální ředitel Společnosti, který odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění tohoto Etického kodexu a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
 4. Společnost u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jed­nání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou Společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti nepro­dleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
 5. Společnost zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci Společnosti se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vzta­zích Společnosti na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepří­mým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu než je Společnost. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli Společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu řediteli Společnosti.
 6. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpeč­nost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst Společnosti, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky Společnosti. Neměly by být však dávány podněty malicher­né, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve Společnosti a v konečném důsledku odporují i tomuto Etickému kodexu.
 7. Zaměstnanci Společnosti, zejména příslušníci obchodního a marketingového odděle­ní, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s tímto Etickým kodexem, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
 8. Obchodníci Společnosti i její dealeři jsou povinni v procesu vyhodnocování obchod­ních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
 9. Obchodníci Společnosti jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v mé­diích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery Společnosti vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nena­vazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
 10. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti Společnost zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů Společnosti a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům Společnosti. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci Společnosti, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec Společnosti povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
 11. Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplat­ky za vyřízení věci („facilitation payments“), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zaká­záno, aby Společnost poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery ze soukromého sektoru, např. na základě zprostředkovatelských smluv, dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
 12. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu Společnosti je podpora vzdělání (zejména technického), dále podpora sportu, kultury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde Společnost působí.
 13. Cílem Etického kodexu je nejen jeho aplikace ve Společnosti, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na za­hraničních trzích

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1. května 2017.

Ing. Libor Kuchař, MBA

Předseda představenstva společnosti KOVOSVIT MAS

 

 

 

 

Code of Ethics 159.86 KB stáhnout
Ethikkodex 166.99 KB stáhnout