MACHINE YOUR FUTURE

Etický kodex

Etický kodex společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

 

 1. Tento etický kodex Společnosti (dále jen „Etický kodex“) se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i členy představenstva. Ně­která jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo Společnost (např. dodavatelé a dealeři) v ČR i jiných zemích, kde Společnost působí.
 2. Společnost trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování poža­davků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
 3. Obecnou odpovědnost za dodržení Etického kodexu nese představenstvo, manažersky protikorupční program zakotvený Etickým kodexem realizuje personální ředitel Společnosti, který odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění tohoto Etického kodexu a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
 4. Společnost u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jed­nání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou Společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti nepro­dleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
 5. Společnost zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci Společnosti se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vzta­zích Společnosti na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepří­mým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu než je Společnost. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli Společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu řediteli Společnosti.
 6. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpeč­nost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst Společnosti, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky Společnosti. Neměly by být však dávány podněty malicher­né, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve Společnosti a v konečném důsledku odporují i tomuto Etickému kodexu.
 7. Zaměstnanci Společnosti, zejména příslušníci obchodního a marketingového odděle­ní, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s tímto Etickým kodexem, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
 8. Obchodníci Společnosti i její dealeři jsou povinni v procesu vyhodnocování obchod­ních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
 9. Obchodníci Společnosti jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v mé­diích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery Společnosti vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nena­vazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
 10. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti Společnost zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů Společnosti a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům Společnosti. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci Společnosti, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec Společnosti povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
 11. Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplat­ky za vyřízení věci („facilitation payments“), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zaká­záno, aby Společnost poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery ze soukromého sektoru, např. na základě zprostředkovatelských smluv, dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
 12. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Účelem sponzoringu Společnosti je podpora vzdělání (zejména technického), dále podpora sportu, kultury či neziskového sektoru, a to zejména v regionu, kde Společnost působí.
 13. Cílem Etického kodexu je nejen jeho aplikace ve Společnosti, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na za­hraničních trzích

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 1. května 2017.

Ing. Libor Kuchař, MBA

Předseda představenstva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.

 

 

 

 

Code of Ethics 159.86 KB stáhnout
Ethikkodex 166.99 KB stáhnout