MACHINE YOUR FUTURE

Kodex ochrany osobních údajů

 

 

Tento kodex vznikl zejména proto, aby společnost KOVOSVIT MAS, se sídlem náměstí Tomáše Bati 419, 390 02 Sezimovo Ústí, IČO: 26047284 (dále též „společnost“) Vás mohla informovat, jaká data a osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá a jaká práva máte. Pokud byste měli jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, prosím obraťte se na nás na adrese: mas@kovosvit.cz. Jsme připraveni Vaše dotazy kdykoli zodpovědět.

 

 1. Základní principy ochrany osobních údajů

 

Všechny osobní údaje, s kterými společnost jakkoli nakládá, musí být vždy zpracovány v souladu s následujícími základními zásadami:

 

Zákonné zpracování dat. Společnost může zpracovávat osobní údaje pouze za předpokladu, že k tomu má alespoň jeden z příslušných právních titulu.

 

Korektnost a transparentnost. Společnost otevřeně poskytuje subjektu údajů informace zejména o skutečnosti kdo, jakým způsobem, v jakém rozsahu a pro jaký účel jeho osobní údaje zpracovává a komu budou jeho osobní údaje předávány, a to způsobem subjektu údajů srozumitelným.

 

Účelové omezení. Veškeré osobní údaje zpracovávané společností musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 

Minimalizace údajů. Společnost může shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou vzhledem k účelu jejich zpracování relevantní a pouze v rozsahu, které jsou pro naplnění tohoto účelu nezbytné.

 

Přesnost. Společnost zajistí, aby veškeré shromážděné a zpracovávané osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přesnost údajů společnost průběžně kontroluje, při zjištění nepřesností podnikne neprodleně veškeré přiměřené kroky s cílem tyto údaje změnit nebo případně vymazat.

 

Omezení uložení. Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které je zpracovává. Pomine-li účel zpracování osobních údajů, podnikne společnost veškeré nezbytné kroky k jejich zlikvidování.

 

Integrita a důvěrnost. Společnost zajistí, že osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Zabezpečení by vždy mělo odpovídat povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování.

 

 1. Jaká data o Vás shromažďujeme?

 

 • Kamerový systém a evidence vstupu osob

 

Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců společnosti i veškerých osob, které se pohybují v areálu společnosti, a za účelem ochrany majetku společnosti musí společnost zajišťovat některé specifické druhy bezpečnostních technologií. Těmi jsou zejména kamerové systémy a evidence vstupu osob do areálu.

 

Při užití kamerového systému však vždy dodržujeme tyto základní zásady:

 

 1. kamerové sledování nezasahuje nadměrně do soukromí osob,
 2. účel užití kamerového systému je přesně vymezen a specifikován – je jím ochrana života a zdraví a majetku společnosti, jak je uvedeno výše,  
 3. lhůta pro uchování kamerových záznamů je 14 dnů. Po této době jsou data automaticky přemazávána, vyjma případů zachycení incidentu, kdy je záznam uchován po dobu nezbytně nutnou k jeho řešení,
 4. kamerové záznamy jsou uchovány na bezpečném místě a je zajištěna jejich patřičná ochrana,
 5. o užití kamerového systému společností budete řádně informováni nápisem umístěným v monitorovaných prostorách.

 

Další informace, které o Vás můžeme shromažďovat, jsou údaje o Vaší osobě, pokud se rozhodnete společnost navštívit. V takovém případě zpracováváme základní údaje o Vás, případně o Vašem dopravním prostředku, o době strávené v areálu společnosti, účelu Vaší návštěvy a osoby, kterou jste navštívili. Tato data uchováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do konce roku následujícího po roku návštěvy, a to za účelem zajištění údajů o případném nebezpečí.

 

Výše uvedená data nepředáváme do zahraničí, poskytujeme je pouze našim nezbytným zpracovatelům, např. bezpečnostní agentura, externí vyšetřovatelé nehod.

 

 • Náborová řízení

 

Pokud se rozhodnete připojit jako zaměstnanec ke společnosti tím, že nám zašlete nebo poskytnete Váš životopis, uchováme si jej pouze pro dané výběrové řízení a do doby obsazení dané pozice. Pokud nám jej zašlete bez specifikace konkrétní pozice nebo výběrového řízení, ponecháme si takový životopis po dobu 1 roku. V případě, že budete mít zájem, abychom si Vás životopis uchovali déle, neváhejte nám tyto informace sdělit ve svém e-mailu, dopisu nebo přímo v životopisu. Všechny informace obsažené v životopisu bez Vašeho souhlasu nikam dále neposkytneme.

 

 • Zpracování na základě zákona nebo smlouvy, opravněný zájem

 

Pokud jste naším obchodním partnerem, zákazníkem, dodavatelem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, může společnost zpracovávat Vaše osobní údaje, protože společnosti to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musí mít, abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli anebo se jedná o oprávněný zájem společnosti (např. přímo v zájmu společnosti posílat zákazníkovi obchodní sdělení). Tyto údaje společnost zpracovává zejména z důvodu právě plnění zákonných povinností, nebo zajištění fungování společnosti resp. z důvodu realizace oprávněného zájmu společnosti. Mezi tyto činnosti patří zejména zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání společnosti, vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či zákazníků, evidence obchodních případů, evidence dokumentace k našim výrobkům, propagace společnosti, informování o marketingových akcí apod.

 

Pokud se jedná o odběr novinek anebo informace o různých marketingových akcí realizovaných společností se můžete od těchto informací odhlásit způsobem stanoveném v příslušném e-mailu, který obdržíte. Tyto data uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme. S ohledem na rozsáhlost zpracování těchto údajů, není reálně možné v jednom dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování údajů. Nicméně společnost disponuje archivačním a skartačním řádem, který je interním dokumentem. V případě, že byste měli dotaz na uschovací lhůtu pro konkrétní dokument, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na adresu mas@kovosvit.cz.

 

Kdykoli používáte webové stránky nebo jiné internetové služby, existují určité informace, které se téměř vždy vytvářejí a zaznamenávají automaticky. Totéž se stává, když používáte webové stránky společnosti, v důsledku čehož společnost získáváme informace, které shromažďujeme, uchováváme a chráníme, např. log data, cookie data. Log data – když používáte webové stránky společnosti, naše servery mohou automaticky zaznamenávat informace („log data“), včetně informací, které váš prohlížeč pošle při návštěvě webové stránky společnosti. Tato log data mohou obsahovat Vaši IP adresu, stejně jako např. adresu navštívených webových stránek, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas Vaší přítomnosti, způsob, jakým jste použili znovu soubor cookie, data cookie apod. Cookie data – v závislosti na tom, jak přistupujete k webovým stránkám a službám polečnosti, můžeme využívat „soubory cookie“ (malé textové soubory odesílané Vaším počítačem pokaždé, když navštívíte webové stránky společnosti, jedinečné pro Váš účet nebo Váš prohlížeč) nebo podobná data. Když používáme soubory cookie, společnost může používat tzv. „session“ soubory cookie, které zpracováváme pouze do doby, než zavřete prohlížeč nebo tzv. „trvalé“ soubory cookie, které zpracováváme, do doby, než je Vy nebo Váš prohlížeč nevymažete. Můžeme například používat soubory cookie k uložení Vaší e-mailové adresy nebo jiných nastavení, abyste je nemuseli vyplňovat při každém dalším navštívení stránek společnosti.

 

Společnost nebo naši obchodní partneři mohou používat různé technologie pro shromažďování a ukládání informací. Mimo jiné tyto informace mohou zahrnovat soubory cookie nebo podobné technologie k identifikaci prohlížeče nebo zařízení. Díky těmto technologiím může společnost shromažďovat a ukládat informace i v případě, kdy používáte služby poskytované jinými subjekty nebo funkce Google, které se mohou zobrazovat na jiných webových stránkách. Společnost může shromažďovat údaje schopné provádět analýzu získaných dat prostřednictvím softwaru Google Analytics a případně jiných služeb třetích stran, jako jsou pixely Facebook a další. Společnost může dále využívat podobné analytické služby třetích stran a zobrazovat reklamu reklamní sítě Google AdSense. Data získávaná skrze program Google Analytics nejsou osobními daty, neboť na základě těchto není možno identifikovat konkrétní osobu. Informace o zařízení – vedle výše uvedených údajů může společnost shromažďovat také informace o zařízení, které používáte, a to včetně typu tohoto zařízení, informace, jaký operační systém používáte, nastavení tohoto zařízení nebo jedinečných identifikátorů zařízení. Vše závisí na tom, jaký typ zařízení používáte a jak je tento nastaven. Například máme k dispozici různé typy informací v závislosti na tom, zda používáte PC nebo Mac, telefon Android nebo iPhone. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké informace mohou Vaše zařízení zpřístupnit, zkontrolujte prosím také zásady výrobce nebo poskytovatele Vašeho softwaru.

 

 • Jaká práva jako subjekt údajů máte?

 

Jako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato práva za splnění zákonných požadavků uplatnit.

 

Tato práva jsou upravena zejména v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.

 

Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva:

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak získat od naší společnosti informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v tomto textu nebyly obsaženy.
 2. Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich osobních údajů.
 3. Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás nezbytné.
 4. Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit.
 5. Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete informován.
 6. Právo odvolat souhlas – tam, kde jste naší společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

 

Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit na e-mailové adrese – zde je prosím směřujte - mas@kovosvit.cz. Vaše požadavky vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a administrativní možnosti. V případě, že s naší činností nebudete spokojeni, prosíme Vás, abyste se v první řadě obraceli na výše uvedenou adresu. I tak však máte právo obrátit se rovnou na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost.

 

 

 

Kodex ochrany osobních údajů 245.91 KB stáhnout